Algemeen

Gilde Amersfoort is een organisatie van vrijwilligers die rondleidingen door de historische binnenstad en beklimmingen van de Lieve Vrouwetoren verzorgt en onder de noemer ‘Samenspraak’ taalvaardigheidprojecten voor anderstaligen uitvoert.

Wij gaan bij onze werkzaamheden zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen als en voor zover deze nodig zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten, registreren wij persoonsgegevens. Zo verkoopt Gilde Amersfoort geen persoonsgegevens aan derden en deelt deze niet met andere organisaties, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op precies dezelfde manier  zoals we gegevens  van onze vrijwilligers van onze Gilde organisatie beschermen.

Welke gegevens registreren we en wanneer gebeurt dat?

 

Rondleidingen

Als u een stadwandeling wilt maken of een torenbeklimming wilt doen, dan kunt u tickets kopen bij de VVV en zonder aanmelding vooraf aan de rondleiding meedoen. Er wordt dan geen enkel gegeven over u geregistreerd.

U kunt zich ook via onze website aanmelden voor een rondleiding of torenbeklimming. Ook kan het zijn dat u optreedt als contactpersoon voor een groep wandelaars (vrienden, familie, bedrijfsuitje). Dan registreren we van u de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Factuuradres
  • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres

Deze gegevens hebben wij nodig om met u afspraken te maken over de rondleiding en u een factuur te kunnen sturen.

Bij aanmelding van groepswandelingen vragen wij tevens een omschrijving van de samenstelling of het karakter van uw groep te geven. Deze informatie wordt gebruikt om de aard van de rondleiding zo goed mogelijk af te stemmen op uw groep. U bent niet verplicht om deze informatie te geven.

Wanneer u tickets koopt voor een stadswandeling wordt u door de website van Gilde Amersfoort doorgeleid naar de online ticketshop van Onze Lieve Vrouwetoren.  Met deze ticketshop maakt Gilde Amersfoort afspraken om te waarborgen dat uw persoonsgegevens ook daar in goede handen zijn.

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgeslagen en bewaard in een beveiligde ICT omgeving. Wij bewaren uw geregistreerde gegevens maximaal één jaar, tenzij andere wettelijke termijnen van toepassing zijn.  Dit gebeurt voor administratieve doeleinden, voor facturering en zo nodig in geval van het terugvinden van verloren spullen.

Voor personen die vaste contacten zijn voor groepswandelingen worden gegevens, met hun instemming, langer bewaard. Maar zij kunnen te allen tijde hun gegevens inzien en laten corrigeren, dan wel laten verwijderen.

Taalvaardigheidproject Samenspraak

Dit taalvaardigheidproject maakt het voor anderstaligen mogelijk om in een één op één contact te oefenen met de Nederlandse taal en kennis te maken met de Nederlandse cultuur.

Door regelmatig contact te hebben met een vaste vrijwilliger – gedurende doorgaans een periode van een half jaar tot een jaar – wordt de anderstalige in de gelegenheid gesteld om op een ontspannen en plezierige manier zijn Nederlands te verbeteren en om wat meer vertrouwd te raken met de Nederlandse gewoontes en gebruiken.  De vrijwilliger, ook wel ‘taalmaatje’ genoemd, fungeert in feite als een soort mentor voor de anderstalige.

Om er voor te zorgen dat vrijwilliger en anderstalige goed bij elkaar passen, vragen we aan beiden informatie over persoon en achtergrond. Deze informatie wordt alleen gedeeld met één van de twee coördinatoren van Samenspraak die een goede ‘match’ tussen kandidaten probeert te maken.

De informatie van het intake formulier van de aanvrager wordt bewaard zolang het officiële Samenspraaktraject duurt en daarna binnen één maand vernietigd. Mochten vrijwilliger en anderstalige besluiten om daarna het contact in persoonlijke sfeer voort te zetten, dan valt dat dus niet meer onder Samenspraak en worden ook dan de persoonsgegevens van de aanvrager vernietigd.

De gegevens van de vrijwilliger worden vernietigd, wanneer deze zijn relatie met Samenspraak beëindigt. Dat gebeurt ook binnen één maand.

Informatie wordt alleen bewaard in de vorm van niet tot personen herleidbare gegevens voor statistische doeleinden en het jaarverslag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben, om deze gegevens te corrigeren of te doen verwijderen. U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens, bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekken.

U kunt dit doen door een e-mail of brief te sturen naar onderstaand adres. Gilde Amersfoort zal binnen één maand op uw bericht reageren.

Gilde Amersfoort

Groenmarkt 19,

3811 CP Amersfoort

gilde@gildeamersfoort.nl

Gilde publiceert foto’s op haar website om een indruk te kunnen geven van haar activiteiten. Hoewel voor dergelijke publicatie geen toestemming noodzakelijk is, vragen wij aan gidsen en wandelaars altijd toestemming. Mocht u achteraf daartegen alsnog bezwaar hebben, vragen wij u dat aan ons te melden door een e-mail of brief aan bovenstaand adres. Wij zullen dan de foto verwijderen.

Klacht

 U kunt altijd over uw persoonsgegevens en de wijze waarop wij daarmee omgaan, contact opnemen via bovenstaande kanalen. Maar mocht u toch niet tevreden zijn over de manier waarop wij met uw gegevens of uw verzoeken daarover omgaan, dan heeft u uiteraard de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacybeleid

Gilde Amersfoort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Als dat gebeurt zullen die wijzigingen binnen één maand nadat het bestuur daarover een besluit heeft genomen, worden gepubliceerd op de website van Gilde Amersfoort, www.gildeamersfoort.nl.