Gilde Amersfoort 

pastedGraphic.png

Leveringsvoorwaarden stadswandelingen en torenbeklimmingen

juli 2021

1. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Stadswandeling:
een rondleiding voor een groep mensen verzorgd door een gids van Gilde Amersfoort in Amersfoort, inclusief – indien gewenst en afgesproken – een bezoek aan de Koppelpoort. Optioneel is een bezoek (tegen meerprijs en na afspraak) aan de Mannenzaal en/of de Sint Joriskerk, onder voorbehoud van openstelling. De rondleiding is zonder onderbreking, tenzij anders is afgesproken.
b. Torenbeklimming:
beklimming van en rondleiding in de Onze Lieve Vrouwetoren, inclusief een bezoek aan het museum op de houtzolder, verzorgd door een gids van Gilde Amersfoort.
c. Opdrachtgever:
degene die de aanvraag voor een reservering verstrekt.
d. Prijslijst:
de door het bestuur van Gilde Amersfoort vastgestelde lijst van tarieven van stadswandelingen en torenbeklimmingen, zoals gepubliceerd op de website van Gilde Amersfoort.
e. Reservering:
de bevestiging per e-mail door Gilde Amersfoort van de administratieve verwerking van de aanvraag tot levering van een stadswandeling of torenbeklimming.

2. Grootte van een groep
a. Een groep voor een stadswandeling:
deze bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 15 personen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur de maximale groepsgrootte wijzigen. Dat wordt op de website vermeld.
b. Indien is afgesproken dat een groep voor een stadswandeling uit minder dan 5 personen bestaat, dient voor 5 volwassen personen te worden betaald.
De opdrachtgever kan voor meerdere groepen tegelijk reserveren.
c. Een groep voor een torenbeklimming:
deze bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 18 personen van 15 jaar en ouder en/of ten hoogste 10 kinderen t/m 12 jaar (exclusief 2 betalende volwassen begeleiders). Er mogen maximaal drie groepen gelijktijdig in de toren aanwezig zijn. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur de maximale groepsgrootte wijzigen. Dat wordt op de website vermeld.
d. Indien is afgesproken dat een groep voor een torenbeklimming uit minder dan 5 personen bestaat, dient voor 5 volwassen personen te worden betaald.
e. Per groep stelt Gilde Amersfoort één gids ter beschikking.

3. Gilde Amersfoort maakt uitsluitend gebruik van vrijwilligers die als gids goed zijn opgeleid.

4. Gilde Amersfoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, dus ook geen ketenaansprakelijkheid, voor de door haar geleverde diensten.

5. De opdrachtgever kan tot uiterlijk vijf dagen voor de dag waarop de rondleiding zal worden gehouden, via de website de reservering aanvragen. Binnen vijf dagen is het alleen mogelijk telefonisch of tijdens een bezoek aan het kantoor van Gilde Amersfoort, de reservering aan te vragen.
De opdrachtgever dient bij de reserveringsaanvraag voor de stadswandeling of torenbeklimming de volgende gegevens te verstrekken: datum, aanvangstijd, startplaats, duur, finish, aantal deelnemers gespecificeerd naar leeftijd 4 t/m 12 jaar en 13 jaar en ouder, aard van de groep, de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager. Zo mogelijk ook een mobiel telefoonnummer van een contactpersoon met wie in geval van een calamiteit op de dag waarop de stadswandeling of torenbeklimming wordt gehouden, contact kan worden opgenomen.

6. Gilde Amersfoort zal de reserveringsaanvraag direct na de administratieve verwerking per e-mail aan de opdrachtgever bevestigen. Zolang deze bevestiging niet door Gilde Amersfoort is gegeven, is er geen sprake van een bindende afspraak voor het houden van een stadswandeling of torenbeklimming.

7. Uitvoering van de opdracht door Gilde Amersfoort is onder voorbehoud van overmacht. Dat kan onder andere het geval zijn als door extreme weersomstandigheden de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd.

8. De prijs van een stadswandeling of torenbeklimming is conform de door het bestuur van Gilde Amersfoort vastgestelde en op de website van Gilde Amersfoort gepubliceerde prijslijst.

9. Opdrachtgever betaalt op basis van een digitaal toegestuurde factuur. Betaling dient plaats te vinden voor aanvang van de beklimming of stadswandeling. Bij zogenaamde aanloopwandelingen vindt betaling eveneens vooraf plaats via de ticketshop.

10. Is het aantal deelnemers lager dan 5 deelnemers, dan wordt de factuur gebaseerd op een basisaantal van 5 deelnemers. 

11.De opdrachtgever kan tot 24 uur voor de wandeling of beklimming het aantal deelnemers wijzigen.
Voor extra deelnemers dient het verschuldigde bedrag voor aanvang te worden betaald.
Bij een vermindering van het aantal deelnemers betaalt het Gilde de ticketprijs terug.
Alles met dien verstande dat er voor minimaal 5 deelnemers betaald dient te zijn.

12. Annulering door opdrachtgever tot 3 werkdagen vóór de te houden stadswandeling of torenbeklimming is kosteloos. Bij annulering binnen 1 tot 3 dagen vóór de te houden stadswandeling of torenbeklimming, is de opdrachtgever € 10,- administratiekosten verschuldigd.

13. Bij annulering binnen 24 uur vóór de te houden stadswandeling of torenbeklimming, is de opdrachtgever de kosten van de geboekte wandeling verschuldigd.

14. Als de klant niet binnen 20 minuten na de opgegeven tijd verschijnt, wordt de opdracht als uitgevoerd beschouwd en vindt geen restitutie plaats.

15. Door het verstrekken van de reserveringsaanvraag, verklaart opdrachtgever in te stemmen met deze voorwaarden.

Amersfoort, juli 2021

 

Gilde Amersfoort
kantoor:
Groenmarkt 19
3811 CP Amersfoort
www.gildeamersfoort.nl
E-mailadres: gilde@gildeamersfoort.nl|
Telefoonnummer: 033 – 47 222 36